Vertibo

photography: Albert Baruch & Simona Groshevska
make up: Rumen Chakarov
post production: Grisha Strundzhev